Gebruiksvoorwaarden

Juridische verklaring

Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van en browsen op deze Site aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Novartis Pharma NV vervangen worden en geen geldigheid of belang hebben.

Voorwaarden en bepalingen
1. U kunt informatie (de ‘Informatie’) van deze Site uitsluitend voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik downloaden, visueel weergeven of printen.

2. U moet elke aanduiding van auteursrecht of van recht van eigendom welke de Informatie die u downloadt bevat, bewaren en weergeven. U mag echter de inhoud van de Site niet voor openbare of commerciële doeleinden verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken, met inbegrip van tekst, beelden, audio en video, zonder schriftelijke toestemming van Novartis Pharma NV. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze Site ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven en niet mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Novartis Pharma NV, behoudens zoals vastgelegd in deze voorwaarden en bepalingen of in de tekst van de Site. Novartis Pharma NV garandeert noch verklaart dat uw gebruik van het materiaal op de Site geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of verbonden zijn met Novartis Pharma NV.

3. Met uitzondering van de voornoemde beperkte toelating wordt u geen licentie in of recht op enig auteursrecht van Novartis Pharma NV of van een andere partij verleend of toegekend.

4. De internetsites van Novartis Pharma NV kunnen handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Novartis Pharma NV, van aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Geen licentie in of recht op deze handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Novartis Pharma NV, haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen wordt aan u verleend of toegekend.

5. Terwijl Novartis Pharma NV redelijke inspanningen doet om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de Site te zetten, geeft Novartis Pharma NV geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de inhoud van de Site, die wordt geleverd ‘zoals hij is’. Novartis Pharma NV engageert zich tot het respect van het KB van 7/4/95 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik, maar aanvaardt daarnaast geen verdere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze Site of de inhoud ervan. Novartis Pharma NV zal met name niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, actualiteit of begrijpelijkheid van de op de Site opgenomen informatie. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toe, zodat de voornoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Novartis Pharma NV neemt ook geen verantwoordelijkheid op zich en is tevens niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van, of browsen in de Site of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio van de Site. Novartis Pharma NV behoudt zich het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar Site te onderbreken of stop te zetten. De divisie van de Novartis Group die deze Site beheert, aanvaardt in het geheel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of stopzetting van een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar Site, of dit nu het gevolg is van acties of verzuim van een divisie van de Novartis Group of van een derde partij.

6. Berichten of materiaal die u naar de Site doorgeeft via elektronische post of anderszins met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke worden en zullen als niet vertrouwelijk en als niet exclusief worden behandeld. Alles wat u doorgeeft of aanbiedt wordt het eigendom van Novartis Pharma NV of aan haar gelieerde ondernemingen en kan worden gebruikt voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, verzending, publicatie, uitzending en aanbieding. Bovendien staat het Novartis Pharma NV vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die in enig bericht staan dat u voor welk doel dan ook naar de Site stuurt, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten met gebruikmaking van deze informatie.

7. De Informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Novartis Pharma NV behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder enige kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de Informatie door te voeren en aan de producten en programma’s die in deze informatie worden beschreven.

8. Omdat Novartis Pharma NV geen controle heeft over de sites waarmee de Site van Novartis Pharma NV links heeft en deze ook niet steunt, en omdat Novartis Pharma NV de sites waarmee de Site van Novartis Pharma NV links heeft niet heeft getoetst, erkent u dat Novartis Pharma NV niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-site pagina’s of van andere sites met links naar de Site van Novartis Pharma NV. Uw link met de Site, off-site pagina’s of andere sites is voor uw eigen risico en gebeurt zonder toestemming van Novartis Pharma NV. Door gebruik te maken van deze links weet u dat de juridische verklaring en de beleidsregels voor de privacy van de betreffende site van toepassing zijn en deze kunnen anders zijn dan die van Novartis Pharma NV.

9. Hoewel Novartis Pharma NV van tijd tot tijd discussies, chats, berichten, uitzendingen, bulletinboards en dergelijke op de Site kan controleren en beoordelen, is Novartis Pharma NV hiertoe niet verplicht en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de inhoud van deze plaatsen noch voor fouten, belediging, smaad, laster, verzuim, leugens, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen deze plaatsen op de Site. Het is u verboden om illegaal, bedreigend, smadelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal aan te bieden of te verzenden, of materiaal dat gedrag vertegenwoordigt of stimuleert dat als een strafbare handeling kan worden beschouwd, tot burgerlijke aansprakelijkheid leidt of anderszins een wet overtreedt. Novartis Pharma NV zal volledig samenwerken met wetshandhavinginstanties of voldoen aan een gerechtelijk bevel waarmee Novartis Pharma NV wordt verzocht of opdracht krijgt om de identiteit van iedereen die deze informatie of dergelijk materiaal aanbiedt bekend te maken.

10. Novartis Pharma NV kan te allen tijde deze voorwaarden en bepalingen herzien door onderhavige informatie bij te werken. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende en voor u bindende voorwaarden en bepalingen opnieuw te bekijken.

11. De links op deze Site zijn alleen op de home page toegestaan. Het gebruik van computerprogramma’s om op zichzelf bestaande bestanden aan elkaar te smeden is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novartis Pharma NV.

12. Verbinding van deze Site met sites of elementen van sites van partijen die geen deel uitmaken van de Novartis Groep is niet toegestaan. « In-line linking » of een andere manier van het opnemen van delen van deze Site in sites van partijen die geen deel uitmaken van de Novartis Groep is eveneens verboden